รับสมัครงาน บริษัท จอมธนา จำกัด CREMO Ice Cream สินค้าอุปโภค-บริโภค

ตำแหน่งงาน

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติ

ผู้จัดการสาขา

 • บริหารทีมงานขายและสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานขายในสาขา
 • ควบคุมดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ ภายในสาขา
 • จัดทำรายงานข้อมูลต่างๆ ของสาขา เพื่อนำส่งส่วนกลาง หรือสำนักงานใหญ่
 • เพศ ชาย/ หญิง อายุ 33 – 45 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวส.ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารทีมงานขาย อย่างน้อย 5 ปี หากเป็นธุรกิจประเภทอาหารและเครื่องดื่มจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สาขาปฏิบัติงานที่สาขา ทั่วประเทศได้
 • มีความเป็นผู้นำ และบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี
 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร มีผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างน้อย 20 คน ขึ้นไป

ช่างเทคนิค

 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ปรับปรุงเครื่องจักร ตามใบแจ้งซ่อม
 • ดูแล รักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดเตรียมอะไหล่ เครื่องจักรให้พร้อม เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้
 • เขียนรายงานประจำวัน
 • ปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชา
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ ปวส. สาขาการไฟฟ้า, เครื่องกล, หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุง รักษาระบบไฟฟ้า เครื่องกลในอาคารและโรงงาน
 • สามารถปฏิบัตงานเป็นกะได้

วิศวกรไฟฟ้า

 • ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา เครื่องจักรในการผลิตและซ่อมบำรุง ปรับปรุงเครื่องจักร และจัดหาอะไหล่เครื่องจักร เพื่อให้เครื่องจักรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และใช้เวลาการหยุดเครื่องจักรน้อยที่สุด
 • ดูแลทีมช่างเครื่องจักรเพื่อให้เครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงานทั้งหมด
 • เพศ ชาย อายุ 25 – 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล, หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุง รักษาระบบไฟฟ้า เครื่องกลในอาคารและโรงงาน
 • สามารถปฏิบัตงานเป็นกะได้