ประมวลภาพการเข้าร่วมนิทรรศการเชิงวิชาการ

สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาล  ประจำปี 2561 (Good Governance 2018)

เมื่อวันที่ 16  สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท จอมธนา จำกัด ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็น 1 ใน 3 โรงงานที่สามารถดำเนินโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการอุตสาหกรรมได้สำเร็จ ทางบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่อุตสาหกรรมผลิตไอศกรีมของเราได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้  อีกทั้งยังมีโอกาสได้รับเชิญร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์บนเวทีที่ประชุม โดยมีคุณพิชิต ลีกุล ตำแหน่งผู้จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแทนบริษัทร่วมพูดคุยบนเวที

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561
บริษัท จอมธนา จำกัด ได้มีการรณรงค์และจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กๆน้องๆ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ที่จะก่อให้เกิดผลร้ายกับตัวเอง และคนรอบข้าง ณ โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร และโรงเรียนในเขตคูบางหลวงประมาณ 5 โรงเรียน #วันต่อต้านยาเสพติดโลก2561 #บริษัทจอมธนาจำกัด

antidrugcampaign
Chomthana supports Pathum Thani’s Anti-Drug Campaign on anti-drug day 2018
Chomthana supports Pathum Thani’s Anti-Drug Campaign on anti-drug day 2018
antidrugcampaign
Chomthana supports Pathum Thani’s Anti-Drug Campaign on anti-drug day 2018

 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 บริษัท จอมธนา จำกัด และ สถานีตำรวจภูธรคูบางหลวง ร่วมมือกันรณรงค์ป้องกันเด็กและเยาวชนไทย ไม่เล่นการพนัน ในช่วงฟุตบอลโลก ปี 2018 #ป้องกันเด็กและเยาวชนไทยไม่เล่นการพนัน #ฟุตบอลโลกปี2018
On the 25th June 2018, Chomthana and the Khu Bang Luang police station cooperated to promote its anti-gambling campaign among Thai youths during the 2018 World Cup season. #worldcup2018#antigamblingforthaiyouths

Anti Gambling Thai Youths World Cup 2018
Anti Gambling Thai Youths World Cup 2018

บริษัท จอมธนา จำกัด ตลอดระยะเวลา 40 ปี ที่อยู่คู่กับคนไทย ได้ผ่าน
เรื่องราวและ ประสบการณ์ ต่างๆ จนถึงปัจจุบัน
ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณ พนักงาน ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของเราทุกท่าน
ที่สนับสนุน บริษัทฯ มาตลอด เราขอสัญญาว่าจะมุ่งมั่น และพัฒนาคุณภาพ ให้องค์กร
ของเราให้ดียิ่งๆขึ้นไป และก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 5 อย่างมั่นคงไปด้วยกัน

#จอมธนา #ไอศกรีม #ครีโม #ครบรอบ40ปี
Chomthana GIF - Find & Share on GIPHY

ประกาศ 29 ม.ค. 2561

บริษัท จอมธนา จำกัด ดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปรงใส และตระหนักถึงความสำคัญต่อการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกกรณี จึงกำหนดนโยบายต่อต้านการกระทำอันเป็นการทุจริต เพื่อให้องค์กรของเราใสสะอาด และธำรงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของลูกค้า, คู่ค้า และชื่อเสียงของบริษัท

เพื่อให้การดำเนินงานบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ จึงขอแจ้ง ช่องทางสื่อสาร เพื่อการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำการใดๆ อันเป็นการทุจริต หรือขัดต่อนโยบายดังกล่าว ดังนี้
1. โทรศัพท์ที่หมายเลข 097-071-5002 2. โปรแกรมไลน์ ผ่านทาง Line ID : Cremo Ice Cream ซึ่งเปิดรับเรื่องตลอด 24 ชั่วโมง

การร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ผ่านทางช่องทางข้างต้นจะส่งตรงถึงผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท จอมธนา จำกัด
จึงเรียนมาเพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน