บริษัท จอมธนา จำกัด ได้รับเครื่องหมายรับรอง”มาตรฐานแรงงาน” ซึ่งรับรองว่าบริษัทเป็นองค์กรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงาน ที่มีการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารแรงงานให้มีมาตรฐานที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้บริษัท ประสบความสำเร็จตามความมุ่งหวังที่ตั้งไว้ ในการได้รับการรับรอง”อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2” ที่มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโลก