“ครีโมปันน้ำใจ ไอศครีมเพื่อน้อง” วัดเจดีย์หอย จ.ปทุมธานี วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 บริษัท จอมธนา จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตไอศครีมครีโมจัดและจำหน่ายทั่วประเทศ จัดกิจกรรม “ครีโมปันน้ำใจ ไอศครีมเพื่อน้อง” เพื่อแจกไอศครีมครีโมให้น้องๆและประชาชน ณ.วัดเจดีย์หอย จ.ปทุมธานี โดยได้รับความสนใจจากน้องๆและประชาชนในระแวกดังกล่าวเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ทางบริษัทมีความยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนเสมอมา

 

ประมวลภาพการเข้าร่วมนิทรรศการเชิงวิชาการ

สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาล  ประจำปี 2561 (Good Governance 2018)

เมื่อวันที่ 16  สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท จอมธนา จำกัด ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็น 1 ใน 3 โรงงานที่สามารถดำเนินโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการอุตสาหกรรมได้สำเร็จ ทางบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่อุตสาหกรรมผลิตไอศกรีมของเราได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้  อีกทั้งยังมีโอกาสได้รับเชิญร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์บนเวทีที่ประชุม โดยมีคุณพิชิต ลีกุล ตำแหน่งผู้จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแทนบริษัทร่วมพูดคุยบนเวที

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 บริษัท จอมธนา จำกัด และ สถานีตำรวจภูธรคูบางหลวง ร่วมมือกันรณรงค์ป้องกันเด็กและเยาวชนไทย ไม่เล่นการพนัน ในช่วงฟุตบอลโลก ปี 2018 #ป้องกันเด็กและเยาวชนไทยไม่เล่นการพนัน #ฟุตบอลโลกปี2018
On the 25th June 2018, Chomthana and the Khu Bang Luang police station cooperated to promote its anti-gambling campaign among Thai youths during the 2018 World Cup season. #worldcup2018#antigamblingforthaiyouths

Anti Gambling Thai Youths World Cup 2018
Anti Gambling Thai Youths World Cup 2018

ประกาศ 29 ม.ค. 2561

บริษัท จอมธนา จำกัด ดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปรงใส และตระหนักถึงความสำคัญต่อการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกกรณี จึงกำหนดนโยบายต่อต้านการกระทำอันเป็นการทุจริต เพื่อให้องค์กรของเราใสสะอาด และธำรงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของลูกค้า, คู่ค้า และชื่อเสียงของบริษัท

เพื่อให้การดำเนินงานบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ จึงขอแจ้ง ช่องทางสื่อสาร เพื่อการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำการใดๆ อันเป็นการทุจริต หรือขัดต่อนโยบายดังกล่าว ดังนี้
1. โทรศัพท์ที่หมายเลข 097-071-5002 2. โปรแกรมไลน์ ผ่านทาง Line ID : Cremo Ice Cream ซึ่งเปิดรับเรื่องตลอด 24 ชั่วโมง

การร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ผ่านทางช่องทางข้างต้นจะส่งตรงถึงผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท จอมธนา จำกัด
จึงเรียนมาเพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ยาเสพติด เป็นภัยคุกคามและทำลายทรัพยากรอันมีคุณค่าของประเทศ ส่งผลกระทบต่อความมันคงของชาติ ซึ่งบริษัท จอมธนา จำกัด ให้ความสำคัญเรื่องการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โดยเริ่มจากภายในองค์กรให้ปลอยภัยจากยาเสพติด เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้ให้ทางหน่วยงานรัฐ เข้ามาตรวจสอบพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท จอมธนา จำกัด ปลอดภัยจากยาเสพติด