ประกาศ 29 ม.ค. 2561

บริษัท จอมธนา จำกัด ดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปรงใส และตระหนักถึงความสำคัญต่อการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกกรณี จึงกำหนดนโยบายต่อต้านการกระทำอันเป็นการทุจริต เพื่อให้องค์กรของเราใสสะอาด และธำรงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของลูกค้า, คู่ค้า และชื่อเสียงของบริษัท

เพื่อให้การดำเนินงานบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ จึงขอแจ้ง ช่องทางสื่อสาร เพื่อการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำการใดๆ อันเป็นการทุจริต หรือขัดต่อนโยบายดังกล่าว ดังนี้
1. โทรศัพท์ที่หมายเลข 097-071-5002 2. โปรแกรมไลน์ ผ่านทาง Line ID : Cremo Ice Cream ซึ่งเปิดรับเรื่องตลอด 24 ชั่วโมง

การร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ผ่านทางช่องทางข้างต้นจะส่งตรงถึงผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท จอมธนา จำกัด
จึงเรียนมาเพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน